Vilkår

Disse betingelser gælder for alle tilbud og arbejder, medmindre Timmerman VVS og kunden skriftligt har aftalt andet.

Priser

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Læs mere om priser

Fast pris eller på regning

Timmerman VVS og kunden kan aftale, at prisen udregnes som en fast pris (Tilbud). Denne pris dækker alle udgifter til kørsel, materialer og arbejdstid uanset reelt forbrug.

Prisen kan også være på regning (med eller uden overslag), hvilket vil sige, at kunden betaler Timmerman VVS ud fra en opgørelse af virksomhedens forbrug af materialer og arbejdstid samt kørsel.

Faktureret tid

Kunden betaler den gældende timepris for al tid, der er anvendt på opgaven, også selvom der kun er udført rådgivning. Det gælder udover tiden, hvor montøren er fysisk til stede på adressen også tiden anvendt på:

 • projektering og dimensionering ifbm. arbejdsopgaven
 • Kontakt til evt. producenter/grossister ifbm. særlige forespørgsler eller nødvendig rådgivning
 • Pakning/klargøring af materialer på værksted forud for besøg
 • Kørsel mellem værksted og kundeadresse
 • Opmåling og registrering af anvendte timer og materialer, uanset om dette foretages på adressen eller via billedreferencer på kontoret
 • Udfærdigelse af relevant dokumentation, uanset om denne foretages på adressen eller på kontoret
 • Oprydning og sortering af affald, samt tømning af bil efter endt besøg

Minimumspris

Der faktureres minimum for et servicebesøg pr. opgave. Læs mere om priser

Faktureringsinterval

Faktureringsintervallet for montørtimer og lærlingetimer er pr. løbende 30 minutter. Det vil sige, at hvis den anvendte tid på en opgave er registreret til 1 timer og 35 minutter, faktureres for 2 hele timer.

Lærlinge

Timmerman VVS påtager sig ansvaret for at oplære ny arbejdskraft inden for faget. Derfor kan det forekomme, at en montør følges af en lærling. Lærlingetimer faktureres til den enhver tid gældende lærlingetakst, uanset om lærlingen observerer montørens arbejde, eller udfører opkvalificerende arbejdsopgaver. Såfremt en lærling udfører et stykke arbejde, som kræver to mand eller mere, eller udfører arbejde, som kan sidestilles med arbejde udført af faglært VVS-montør, faktureres lærlingetimerne til gældende VVS-montør takst. Læs mere om priser

Rådgivning pr. telefon eller e-mail

Rådgivning pr. telefon eller e-mail, hvor tiden anvendt overstiger 5 minutter, faktureres til gældende timetakst for telefonisk rådgivning. Faktureringsintervallet er her pr. løbende 15 minutter. Det vil sige, at der minimum betales for 15 minutter. Er tiden anvendt 20 minutter, faktureres for 30 minutter.

Læs mere om priser

Pris på regning baseret på overslag

Hvis prisen er aftalt til at være på regning og baseret på et overslag, kan prisen på den endelige faktura afvige fra overslaget som følge af forhold, Timmerman VVS ikke har indflydelse på. Det kan f.eks. være særlige afgifter ved bortskaffelse af affald fra kundens installation eller ændringer i leverandørpriser. Det kan også skyldes installations- og/eller arbejdsforhold, som Timmerman VVS ikke har været vidende om.

Afvigelser kan også skyldes, at overslagsprisen er baseret på et skøn vurderet ud fra fotos, Timmerman VVS har modtaget fra kunden. I sådanne tilfælde tager virksomheden forbehold for, at forholdene på adressen viser sig at være anderledes, end hvad det har været muligt at se ud fra de modtagne fotos.

Tilbudsgivning

Alle tilbud gælder 14 dage, medmindre andet er angivet på det specifikke tilbud. Tilbuddet skal være skriftligt accepteret inden udgangen af de 14 dage for at være gyldigt. Dette gøres lettest ved besvarelse af den e-mail, hvorved tilbuddet er vedhæftet.
Når tilbuddet accepteres, bliver det til en ordre.

Hvis kunden efterfølgende fortryder/annullerer ordren, opkræver Timmerman VVS et gebyr på 5% af den samlede tilbudssum for at dække de administrationsomkostninger, som virksomheden har ved ordrebearbejdning og annullering heraf. Herudover forbeholder Timmerman VVS sig retten til at fakturere kunden for evt. udgifter i forbindelse med tilbagelevering af bestilte produkter til leverandører.

Tilbuddet omfatter til enhver tid kun de i tilbuddet specifikt beskrevne forhold, samt forbehold beskrevet i disse salgs- og leveringsbetingelser.

Ved accept af tilbud/overslag bekræfter kunden at have læst disse salgs- og leveringsbetingelser.

Betaling

Al arbejde faktureres med betalingsfrist netto 8 dage. I særlige tilfælde kan en betaling opdeles i mindre dele, såfremt der indgås skriftlig aftale med Timmerman VVS herom.

Ved udeblivende betaling ser Timmerman VVS sig nødsaget til at opkræve et rykkergebyr på 200 kr. pr. rykker og en morarente på 2% for hver måned, betalingen udebliver.

Tilbuds- og overslagsarbejder samt længerevarende projekter faktureres løbende ved udgangen af hver måned. Arbejdet faktureres som en procentdel af den samlede tilbuds-/overslagssum baseret på, hvor stor en del af arbejdet, der er udført.

Levering af produkter

Produkter leveret af Timmerman VVS lever op til relevante normer og standarder inden for anvendelsesområdet. Tilstrækkelig sikring mod tyveri af produkter leveret på kundens adresse forud for arbejdets udførelse af Timmerman VVS, er kundens ansvar, også selvom varen ikke er faktureret.

Kundens levering af produkter

Produkter leveret af kunden selv skal leve op til gældende normer og regler inden for anvendelsesområdet. Timmerman VVS forbeholder sig retten til at afvise at installere et produkt, hvis produktet ikke er godkendt til installationsformålet, eller vurderes at være i en sådan stand, at der kan opstå skade på personer eller bygninger som følge af installation af produktet.

Det er kundens ansvar at kontrollere egen-leverede produkter for fejl- og mangler inden det installeres.

Reklamation: se mere i afsnittet reklamation.

Forsinkelse pga. udefra kommende forhold

Timmerman VVS fralægger sig ansvaret for forsinkelser, hvis de skyldes forhold, som kunden har indflydelse på.

Timmerman VVS fralægger sig også ansvaret, hvis der er tale om ”force majeure”- situationer (fx naturkatastrofer, krig, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner, ildebrand eller beskadigelse af virksomheden). I sådanne tilfælde forlænger Timmerman VVS leveringstiden i det omfang, virksomheden finder det nødvendigt og rimeligt.

Ejendomsret

Timmerman VVS ejer produktet, indtil hele købesummen inkl. eventuelle renter og gebyrer er betalt.

Aftalens indhold

Når et tilbud accepteres, bliver det til en ordre. Timmerman VVS anbefaler, at kunden læser tilbuddet grundigt igennem og sørger for at få lavet evt. tilføjelser eller ændringer, så dette også er beskrevet. I den forbindelse bør virksomheden gøre kunden opmærksom på, hvis kundens ønskede tilføjelser/ændringer ikke er hensigtsmæssige for det endelige resultat.

Evt. lovkrav til ejendom

Kunden bør informere virksomheden om evt. oplysninger om ejendommen, som kan have betydning for arbejdets udførelse. Sådanne oplysninger kan kunden indhente hos kommunens tekniske afdeling. Det er kundens ansvar at opnå evt. nødvendige byggetilladelser og godkendelser fra skorstensfejer.

Det er til enhver tid kundens/boligejerens ansvar, at oplysninger i BBR-registret om f.eks. bygningens varmeinstallation er korrekte.

Ved arbejdets udførelse

Hvis kunden har ønsker til ændringer eller nye ydelser, når arbejdet er gået i gang, skal kunden informere virksomheden herom hurtigst muligt. Derefter gennemgår Timmerman VVS sammen med kunden de konsekvenser, disse ønsker har for det samlede arbejde, og ændringerne bliver aftalt og godkendt af begge parter.

Når arbejdet er gået i gang, og Timmerman VVS erfarer, at det af faglige årsager er bedre at udføre arbejdet på en anden måde, oplyser virksomheden kunden herom straks, således at kunden kan tage stilling til dette.

Arbejdets start- og sluttidspunkt

Når et tilbud/overslag accepteres og bliver til en ordre, vil arbejdets aftalte starttidspunkt aftales mellem Timmerman VVS og kunden.

Kunden bør gøre virksomheden opmærksomhed på, hvis sluttidspunktet har særlig betydning, og en evt. udskydelse vil medføre udgifter til genhusning eller lign.

Udskydelse af arbejdets afslutning:

Timmerman VVS kan være nødsaget til at udskyde arbejdets afslutning som følge af:

 • Ændringer, som kunden ønsker tilføjet
 • Dårligt vejr
 • Force majeure (fx brand og hærværk)
 • Offentlige forbud eller manglende tilladelser fra myndigheder
 • Forhold hos kunden eller andre virksomheder
 • Ved sygdom blandt virksomhedens medarbejdere

Reklamation & garanti

Kunden har jf. købeloven to års reklamationsret på produkter leveret af Timmerman VVS.

Timmerman VVS yder ingen garanti på hverken produkter eller serviceydelser.

Flere produkter leveret af Timmerman VVS kommer med særskilt garantiordning, som afholdes af producenten/leverandøren.

Ved modtagelse

Når kunden har modtaget sit produkt/har fået leveret sin ydelse, er han/hun forpligtiget til at undersøge, om det leverede er i overensstemmelse med det aftalte. Dette skal gøres inden for 8 dage gældende fra leveringstidspunktet/arbejdets afslutning, ellers anses det for at være en accept af det modtagne.

Skader ved fragt

Hvis der er opstået skader under transporten med en fragtmand, skal kunden give fragtmanden besked ved modtagelsen, skrive skaden på fragtbrevet og sørge for fragtmandens underskrift på det.

Ved mangler

Fejl og mangler vedrørende leverede produkter og ydelser skal meddeles til Timmerman VVS hurtigst muligt, når disse opdages. Timmerman VVS vil herfra forestå ansvaret for det videre forløb. Ved fejl vedrørende udført arbejde (serviceydelse), vil Timmerman VVS vurdere omfanget herom, og udbedre fejlen/manglen uden meromkostning for kunden, såfremt fejlen/manglen vurderes at have væsentlig betydning for installationens funktionalitet.

Vær opmærksom på, at Timmerman VVS ikke kan påtage sig ansvar for fejl/mangler, som er opstået på grund af forkert brug eller almindeligt slid.

Forhold ved installering og anvendelse

Timmerman VVS kan rådgive og vejlede om placering, særlige krav til installationer, lokaler, bygninger og andet med betydning for installering og anvendelse af produktet. Det er dog altid kundens ansvar at sørge for, at forholdene er i forsvarlig stand. Det er ligeledes kundens ansvar at undersøge eventuelle lovmæssige bestemmelser og indhente myndigheders tilladelse, hvis dette er påkrævet.

Timmerman VVS sørger for instruktion i korrekt brug. Dette sker ved en gennemgang på adressen i forlængelse af installeringen. Timmerman VVS kan ikke gøres ansvarlig for skader, som opstår på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug, hverken på produktet selv, andre tilknyttede installationer eller i lokaler og bygninger.

Der tages forbehold for uforudsete og pludseligt opståede defekter/utætheder på kundens installation som følge af arbejde herpå. Timmerman VVS er ikke forpligtet til at udbedre eller afholde udgiften til udbedring af defekter/utætheder, som er opstået som følge af arbejde på installationen, medmindre disse anses at være opstået som følge af grov uagtsomhed.

Forhold ved kundens levering af produkter

Reklamation vedr. produkter, som ikke er leveret af Timmerman VVS henvises jf. købeloven til leverandøren af produktet. Timmerman VVS kan ikke gøres ansvarlig for fejl/mangler på produkter, som er leveret af kunden og installeret af Timmerman VVS. Enhver udgift til af-/genmontering af mangelfulde produkter, som ikke er leveret af Timmerman VVS, afholdes af kunden.

Drift og vedligehold

Det er til enhver tid kundens ansvar, at installationer udført af Timmerman VVS er korrekt vedligeholdt, og/eller bliver regelmæssigt serviceret. Timmerman VVS kan være behjælpelig med udførelsen af vedligehold og servicering af installationen. Udgiften til drift- og vedligehold afholdes af kunden.

Forbehold ved fejlfinding/reparationsopgaver

Timmerman VVS tager forbehold ved fejlfindings/reparationsopgaver, hvor det er uklart, hvad årsagen til fejlen på installationen er. En fejl kan ofte forårsages af flere forskellige faktorer, og selvom det ikke skulle lykkes os at finde eller udbedre fejlen på din installation, faktureres stadig for anvendt tid og materialer.